دستگاه به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

شرکت فنی مهندسی رز آب صنعت با ساخت دستگاه به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در بندر ترکمن در شبانه روز جهت استفاده و مصرف در صنعت واقع در شهرستان بندر ترکمن باعث کاهش TDS آبشده است.