,

تأثیر آب آلوده بر کشاورزی

در بسیاری از موارد ، کشاورزی به شدت تحت تاثیر آبهای آلوده قرار گرفته است و در پاره ای از موارد نیز فعالیت کشاورزی باعث آلودگی شدید آب گردیده است.

آلودگی آب که در اثر فعالیتهای کشاورزی ایجاد می شود بیشتر به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی، آفت کشها و علف کشها است.

آلودگی آب به وسیله کودها (تأثیر آب آلوده بر کشاورزی)

معمولا کل کود مصرفی توسط گیاهان یا محصولات کشاورزی به مصرف نمی رسد و بخشی از آن در خاک باقی می ماند که پس از انحلال، باعث تغییر کیفیت آبهای زیر زمینی، رودخانه ها و دریا ها می شود. کودهای شیمیایی معمولاً از ترکیبات ساده نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشند و مواد مغذی گیاهان را تشکیل می دهند. ضریب روان شدن چنین موادی معمولاً به حلالیت کود، ضریب جذب به وسیله گیاه، ضریب جذب در خاک و سرعت تخریب بستگی دارد. به طور کلی۰ الی ۵% است. از آن جایی که ضریب روان شدن نیتروژن، زیاد است، مشخص شده است که ضریب روان شدن برای نیتروژن معادل ۵ الی ۳۰ % و برای فسفر ۵/۰ الی۵% است. از آن جایی که ضریب روان شدن نیتروژن، زیاد است پدیده تغذیه گرایی (پیرسازی) دریاچه ها و دریاهای بسته رخ خواهد داد.

آلودگی ناشی از کودها به عنوان منابع غیر منطقه ای آلودگی شناخته شده انددر حالی که پساب صنایع، به عنوان منابع آلاینده نقطه ای در نظر گرفته می شوند. نه تنها حذف آلودگی منابع غیر نقطه ای (پراکنده) مشکل است بلکه تعیین میزان آنها نیز دشوار می باشد.

– آلودگی آب به وسیله مواد شیمیایی کشاورزی (تأثیر آب آلوده بر کشاورزی)

مواد شیمیایی کشاورزی شامل انواع آفت کشها و علف کشها هستند که از یک طرف نقش مهمی را در کشاورزی مدرن ایفاء می نمایند و از طرف دیگر باعث آلودگی شدید محیط زیست می شوند.

خصوصیات مواد شیمیایی کشاورزی از نظر عوامل آلاینده عبارتند از:

– تقریباً تمامی مواد مذکور ترکیبات خاصی هستند که به صورت طبیعی در طبیعت وجود ندارند بنابراین رفتار این مواد در طبیعت، مشخص و قابل پیش بینی نیست.

– اثرات مواد مذکور بر سلامت و بهداشت انسان ناشناخته است اما

در بسیاری از موارد حضور مقادیر کم آنها تاثیر سوء بر سلامت انسان بر جای می گذارد.

– هنگامی که چنین موادی وارد بدن انسان می شوند قدرت تجمع آنها در بافتهای بدن افزایش می یابد.

– تنوع این مواد، زیاد است و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می شود.

– بسیاری از آنها پایدار بوده و برای مدت زمان طولانی در طبیعت یا بدن انسان باقی می مانند.

– تمام مواد شیمیایی کشاورزی حاوی افزودنی بوده و گرچه مقدار سمیت چنین مواد افزودنی زیاد نیست اما می توانند اثرات سویی در طبیعت بر جای بگذارند.

– آنالیز بسیاری از مواد شیمیایی کشاورزی نیاز به روشهای ویژه دارد.

مصرف پاره ای از مواد شیمیایی کشاورزی که در گذشته تولید و توزیع شده اند اکنون مجاز نیست اما علیرغم این امر، بقایای چنین مواد خطرناکی به دلیل پایداری آنها طبیعت هنوز قابل تعیین و اندازه گیری است (جدول ۱-۲)‏. در دنیای امروز آن دسته از مواد شیمیایی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند که پایداری کمی داشته و اثر سمی آنها بسیار سریع از بین می رود.‏