گندزدایی و تصفیه آب

گندزدایی و تصفیه آب

برای گندزدایی و تصفیه آب از روش‌های گوناگونی می‌توان استفاده نمود.

مانند روش‌های مورد استفاده از کلر، ازن، و اشعه یو وی ( UV) می‌باشد.

در ادامه به چند مورد به طور مختصر اشاره خواهد شد.

گندزدایی و تصفیه آب با کلر

کلر متداولترین ماده شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب و پساب است. تأثیر کلرزنی بر ترکیب شیمیایی ماده آلی در سیستم‌های آبی از زمان گزارش راک [۱]درباره تشکیل کلروفرم در آب آشامیدنی در سال ۱۹۷۴ موضوع تحقیقات فراوانی بوده است.

ترکیبات نمونه‌واری که بر اثر کلرزنی در آب ایجاد می‌شوند در جدول ذیل نشان داده شده است. البته بیشترین ترکیبات جانبی ایجاد شده بر اثر کلرزنی در آب تری هالومتان‌ها هستند. با این توضیح که THMs ساختار متفاوتی در مقایسه با مولکول متان دارند. ترکیبات مذکور به صورتی است که سه اتم هالوژن (F,Cl,Br,I) می‌توانند جانشین هیدروژن شوند.

تری‌هالومتان‌های موجود در آب

به طور معمول تری‌هالومتان‌هایی که ممکن است در منابع ذخیره آب آشامیدنی یافت شوندشامل موارد زیر است:

  1. کلروفرم، ۲. برمو دی کلرومتان، ۳. دی برمو کلرومتان، ۴. برموفرم، ۵. دی کلرویدومتان ۶. برمو کلرویدومتان.

گندزدایی و تصفیه آب با ازن

گندزدایی آب در تصفیه آب با استفاده از ازن باعث تشکیل انواع مختلفی از ترکیبات آلی می‎شود.

در صورتی که تری‌هالومتان ترکیبات آلی تولید نمی‎شود.

زمانی که مواد آلی طبیعی (NOM)  در آب باشد بر اثر افزودن ازن ترکیبات جانبی شامل آلدئیدها، برومات‌ها، کتون‌ها، اسید کربوکسیلیک، فتالات‌ها و دی‌اکسیدکربن حاصل می‌شود.

گندزدایی و تصفیه آب با سایر گندزداها

تولید ترکیبات جانبی ناشی از مواد آلی محلول در آب خام در طی کاربرد گندزداهایی مانند دی‌اکسیدکلر، پراکسیدهیدروژن، و پرمنگنات پتاسیم که به طور معمول کمتر استفاده می‌شوند نیز صورت می‌گیرد. هنگام استفاده از ‌چنین گندزداهایی در تصفیه آب، ترکیبات آلی هالوژنه به عنوان محصولات جانبی تولید نمی‌شوند. تشکیل THMs می‌تواند به واسطه‌ی کاربرد دی اکسید کلر ناشی از وجود مولکول کلر به عنوان ناخالصی اولیه در دی‌اکسیدکلر تولیدی باشد.

گندزدایی و تصفیه آب با UV

در دستگاه تصفیه آب برای غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها از اشعه UV استفاده می شود. معمولا همراه یک ماده شیمیایی با باقی‌مانده پایدار در سیستم توزیع به منظور غیرفعال کردن میکروارگانیسم‌هایی از قبیل ویروس‌ها، باکتری‌ها و پروتوزوا به کار برده ‌می‌شود.

تصفیه آب و ترکیبات آلی ایجاد شده در طول آن

مقدار مواد شیمیایی استفاده شده در تصفیه‌خانه می‌تواند بر مقدار مواد آلی آب تصفیه شده تأثیر داشته باشد. تحت شرایط خاصی پلیمرهای آلی اضافه شده به منظور بهبود راندمان در مراحل انعقاد و فیلتراسیون می‌توانند از فرآیندهای تصفیه آب عبور کرده و در آب آشامیدنی تصفیه شده مشاهده شوند. علاوه بر آن غلظت پایینی از مواد مونومری تشکیل دهنده‌ی ساختار پلیمرهای کواگوالانت در آب آشامیدنی تصفیه شده یافت شده‌اند. آلاینده‌ها در تصفیه آب شیمیایی، منابع دیگری از آلودگی هستند که ممکن است اثرات زیادی در سیستم آبی داشته باشند. به عنوان مثال: حلالی مانند تتراکلریدکربن،‌ مرتباً برای تمیز کردن داخل سیلندرهای ذخیره سازی کلر استفاده می‌شود. بنابراین، مقادیر جزئی از تتراکلریدکربن در آب گندزدایی شده با کلر در تصفیه آب حل می‌شود.

 

[۱] Rook