روش های تصفیه آب در طبیعت

تصفیه آب دریا

تصفیه آب دریافرآیند نمک‌زدایی با استفاده از MF و RO ممکن است پاسخی به کمبود منابع آبی شما باشد. در جایی که آب شیرین کمیاب است، باید به‌دنبال منابعی جایگزین برای آب آشامیدنی بود. آب دریا منبعی وسیع بوده و به‌راحتی در دسترس ا…

استفاده بهینه از پساب دستگاه های آب شیرین کن

استفاده بهینه از پساب دستگاه های آب شیرین کناستفاده بهینه از پساب : ذخائر آب جهان در حدود ۳۰۵/۱ میلیارد کیلومتر مکعب است که از این مقدار ۹۷ درصد آن را آبهای شور دریاها و اقیانوسها و ۳ درصد آنرا آبهای شیرین تشکیل می دهند که ۷/۶۸ درصد آبهای شیرین…

فرآیند سیستم تصفیه آب صنعتی

فرآیند سیستم تصفیه آب صنعتیسیستم تصفیه آب صنعتی : اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول باغلظت های متفاوت قرار گیرد،مقداری ازحلال از یک طرف غشاء به یک طرف دیگرمنتقل میشود جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق تر می شود،…
گندزدایی آب

آب شیرین کن ( سیستم تصفیه آب )

آب شیرین کن ( سیستم تصفیه آب )به دلیل کمبود آب قابل آشامیدن، امروزه از سیستم‌های تصفیه آب یا به عبارتی آب شیرین کن به میزان وسیعی استفاده می‌گردد. در پاره ای از موارد نیز دستگاه آب شیرین کن جهت تامین آب مورد نیاز صنایع (با استاندار…