آب شیرین کن صنعتی ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب

دستگاه با ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز در پروژه ی شیراز و قم در شهرک صنعتی شکوهیه در شرکت پترو شکوه نور سبلان می باشد.

مشخصات فنی دستگاه ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز را در جدول زیر ملاحظه می فرمائید.

 

ممبران ۸ اینچ۱۶ عدد
وسل ۸ اینچ۴ عدد ۴ المان
پمپ طبقاتیshimge، CMP
مخزن FRP۱ عدد ۴۲*۷۲
هوزینگ۱ عدد ۹ المان
شاسیساخت شاسی از جنس استیل

ممبران:

مواد تشکیل دهنده ممبران از نوع مواد نیمه نفوذپذیر یا نیمه تراوا می باشند که مانع عبور آلودگی های شیمیایی و
امالح نا مطلوب و حتی ویروس ها و باکتری ها می گردند بطوریکه ناخالصی ها از خروج فاضالب ممبران به بیرون هدایت می شوند
و تنها آب از این غشاءها عبور می نماید،غشای ممبران توانایی این را دارد که امالح نا مناسب موجود در آب تا ابعاد۰۰۰۱،۰
میکرون را حذف نماید بدین صورت آبی پاک به دست می آید.

پرشروسل:

پرشروسل محفظهای برای قرار گرفتن ممبرین دارد، پرشروسل دارای کاربرد وسیع و مهمی در صنایع نمک زدایی، سیستم اسمز معکوس،
نانوفیلتراسیون، و اولترافیلتراسیون میباشد .

پمپ فشار قوی- طبقاتی:

آب برای گذر از سطح ممبرانها و نیز ایجاد فشار اسمزی به این پمپ نیاز دارد. ضمنا هر چه شوری آب افزایش یابد، این فشار
افزایش میباشد.

واحد پیش تصفیه و مخازن FRPکربن فیلتر
پمپاژ مستقیم آب خام به درون ممبرانهای روش صحیحی نیست. آب خام در ابتدا باید وارد واحد پیشتصفیه شده به
گونهای که برای ورود به ممبران مناسب باشد. با این روش عمر مفید ممبرانها افزایش مییابد.

میکرو فیلتراسیون
آخرین مرحله فیلتراسیون میباشد که جهت حذف مواد معلق تا ۵ میکرون به کار میرود و جهت کاهش SDI به کمتر از ۳ ،
مورد استفاده قرار میگیرد و زمانی که اختالف فشار در ورودی و خروجی این فیلترها بهbar 1 رسید، زمان تعویض این
فیلترها میباشد.

دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ یا پمپ اندازهگیر پمپهایی هستند که مقدار مشخص دوز مشخصی از یک سیال را پمپاژ
تزریق میکنند.

آشنایی با مراحل مختلف سیستم تصفیه آب
در ابتدا آب برای تامین فشار اولیه جهت عبوراز واحد پیش تصفیه در پمپ تغذیه قرار می گیرد وبرای جلوگیری
از ورود شن ، گل و الی ، خاک و سایر رسوبات از فیاتر های شنی عبور می نماید. عالوه براین فیلتر های کربنی
نیز جهت حذف کلر ، رنگ ، طعم و بو مورد استفاده قرار می گیرد.آب از طریق بوستر پمپ وارد ممبران میشود
که میزان فشار آب بسته به شوری آب متغیر است. در سیستم اسمز معکوس مهمترین قسمت دستگاه فیلتر ممبران
می باشد چرا که تمام امالح محلول و نامحلول در آب را به وسیله غشاء نیمه تراوای خود دفع می کند. برای
نگهداری و جلوگیری از تشکیل رسوب از ماده شیمیایی به نام آنتی اسکاالنت استفاده می شود. در آخر برای حذف
بیشترذرات، آب از فیلترهای کارتریجی ۵ میکرون عبور داده می شود.