آب شیرین کن ظرفیت۷۵ متر مکعب

ممبران ۸ اینچ۳ عدد
وسل ۸ اینچ۸ اینچ ۳ المان ۱ عدد
پمپ طبقاتیshimge/cnp
مخزن frp۷۲*۲۴
هوزینگ۲۰ اینچ ۱ المان ۴ عدد
شاسیساخت شاسی از جنس استیل

ممبران:

مواد تشکیل دهنده ممبران از نوع مواد نیمه نفوذپذیر یا نیمه تراوا می باشند که مانع عبور آلودگی های شیمیایی و
امالح نا مطلوب و حتی ویروس ها و باکتری ها می گردند بطوریکه ناخالصی ها از خروج فاضالب ممبران به بیرون هدایت می شوند
و تنها آب از این غشاءها عبور می نماید،غشای ممبران توانایی این را دارد که امالح نا مناسب موجود در آب تا ابعاد۰۰۰۱،۰
میکرون را حذف نماید بدین صورت آبی پاک به دست می آید.

پرشروسل:

پرشروسل محفظهای برای قرار گرفتن ممبرین دارد، پرشروسل دارای کاربرد وسیع و مهمی در صنایع نمک زدایی، سیستم اسمز معکوس،
نانوفیلتراسیون، و اولترافیلتراسیون میباشد .

پمپ فشار قوی- طبقاتی:

آب برای گذر از سطح ممبرانها و نیز ایجاد فشار اسمزی به این پمپ نیاز دارد. ضمنا هر چه شوری آب افزایش یابد، این فشار
افزایش میباشد.

واحد پیش تصفیه و مخازن FRPکربن فیلتر
پمپاژ مستقیم آب خام به درون ممبرانهای روش صحیحی نیست. آب خام در ابتدا باید وارد واحد پیشتصفیه شده به
گونهای که برای ورود به ممبران مناسب باشد. با این روش عمر مفید ممبرانها افزایش مییابد.

میکرو فیلتراسیون
آخرین مرحله فیلتراسیون میباشد که جهت حذف مواد معلق تا ۵ میکرون به کار میرود و جهت کاهش SDI به کمتر از ۳ ،
مورد استفاده قرار میگیرد و زمانی که اختالف فشار در ورودی و خروجی این فیلترها بهbar 1 رسید، زمان تعویض این
فیلترها میباشد.